Vi bruger Cookies!     

         
 X     
nynoerupvandvaerkVEDTÆGTER

FOR

NY NØRUP VANDVÆRK I/S

 

 

navn og hjemsted

§ 1

 Selskabet, der er stiftet den 3. juli 1967 er et interessentskab, hvis navn er Ny Nørup Vandværk I/S.

 

Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune (tidligere Egtved Kommune).

 

 

formål

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt, at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

 

medlemmer

§ 3

 Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

 

medlemmernes rettigheder

§ 4

 Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Vejle Kommune fastsatte regulativ.

 

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 


medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.


Bestyrelsen hæfter alene som almindelige medlemmer.


Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.


Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.


Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Ejeren hæfter for lejerens gæld til vandværket.


Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.


Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.


Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pant-stiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

 

udtræden af selskabet

§ 6

 Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

 

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

 

levering til ikke-medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

 

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

 

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

 

generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i husstandsomdelt lokal avis.

 

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 14 dage før annonceret generalforsamling.

 

Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:

 

                                      1. Valg af dirigent

                                      2. Bestyrelsens beretning

                                      3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

                                      4. Behandling af indkomne forslag              

                                      5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

                                      6. Valg af revisor

                                      7. Eventuelt

 

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

 

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

 

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingspro­tokol, der underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

 

 

stemmeret og afstemninger

§ 9

Hvert medlem har én stemme.

 

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

 

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de mødte stemme­beretti­ge­de stemmer for vedtægtsændringen.

 

 

bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

 

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges general-forsamlingen.

 

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræ-deren en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Vandspild afregnes i ht. gældende lovgivning.

 

 

tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 

regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

 

Revision af regnskaberne foretages af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

 

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

                  

  

opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

 

 

ikrafttræden

§ 14

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 17. marts 2010.

 

De træder i kraft den 18. marts 2010.

 

  

Sign.:                Formand:                                                                                                                                 

                                                               Bjarne Rasmussen

 

 

                         Næstformand:                                                                                             

                                                               Heine Risom                                                                                                  

 

 

                         Kasserer:                                                                                                      

                                                               Annette Petersen

 

 

                         Best. medl.:                                                                                                  

                         (vandværkspasser)    Knud Skov Jørgensen

 

 

                         Best. medl.:                                                                                                  

                                                               Kristian G. Hansen

 

 

                        Dirigent:                                                                                                                                                                                                         

 Opdateret 11/07/2014

Besøg  
021237